vrijdag 17 februari 2017

Saak op 'e kop (Frysk) De zaak op z'n kop (Ned)

Saak op 'e kop,

De nijsberjochten rôlje hjoed de dei wyld oer elkoar hinne. Nijs dat wier is en nijs dat net wier is. Somtiden is it hast net útelkoar te hâlden. Soene de Russen dêrefter sitte? Soene hja der belang by hawwe dat Jeropa der wer út komt te sjen as foar de 2e wrâldkriig? Of soe ús achtbere hear Wilders it fijn fine as de hiele boel ynkoarten ynelkoar soademitert? Eat wat te fergelykjen is mei wat yn 'e Feriene Steaten op 't stuit bart. Dêr hat de FerTrumping taslein. Krije wy hjir no de FerWildering? Utfiere dat wat alle fatsoensnoarmen te bûten giet en ôfbrekke dat wat ús maatskippij ta maatskippij makket? Yn elts gefal wurde de papieren en dêrmei it gefoel fan “goodwill” der de lêste tiid net better op.
Fanmoarn lies ik op “Teletekst” it berjocht dat de pensjoenen fan de Europarlemintariërs ferhege wurde nettsjinsteande de grutte tekoarten en de lege “dekkingsgraad” fan 37 prosint fan harren pensjoenfûns. Wylst ús pensioenen sels net iens by de 105 prosint ferhege wurde meie. Der wurde wer miljoenen yn de fondsen foar de parlemintariërs stoppe. Jild fan jo en my. Ja en dy pensjoenen binne wol efkes fan in swierder kaliber dan wêr't wy no of straks op rekkenje meie.
Wat ik hjir mei sizze wol: Is it ferwûnderlijk dat mear en mear minsken ôfheakje fan dit systeem en op dizze wize de FerWildering yn ús lân en kâns jouwe, as de parlemintariërs harren saken taeigenje wylst it oer de rêch moat fan de gewoane Jeropeeske buorger?
Yn elts gefal wurkje de hjirfoar neamde saken net sa mei oan de no o sa needsaaklike positive byldfoarming fan de hjoeddeistige Jeropeeske Uny.
Ek de bylden dy't sa út en troch sichtber binne op de media fan sliepende parlemintariërs. No meie hja fan my wol sliepe, mar at jo soks ûnderwylst de gearkomsten dogge fyn ik soks op bedrôvjend minne wize tsjûge jaan fan ferantwurdelikens.
Minsken lit ik jimme dit sizze: we kinne no allegearre de kont tsjin de kroade smite en in bytsje yn 'e rûnte stimme straks yn maart, mar it liket my sa ta dat we ek sjen litte kinne dat wy yn elts gefal de ferantwurdlikens wol oankinne. Litte wy no ferantwurde wize ús stim útbringe op in wize dat it nije regear faaks sy ynfloed jilde litte kin om de hjoeddeistige Jeropeeske Uny om te foarmjen ta in mear rjochtfeardiger en minder jildfersmitende organisaasje. Dêr hawwe we allegearre mear oan dan in saneamde Nexit. Mar faaks is it lêste yndied de oplossing. It wurd is oan jo!.


De zaak op z'n kop

De nieuwsberichten rollen vandaag de dag maar wild over elkaar heen. Nieuws dat waar is en fake-nieuws. Soms is het bijna niet van elkaar te onderscheiden. Zitten de Russen hierachter? Zouden zij er belang bij hebben dat Europa er weer net zo komt uit te zien als voor WO II. Of zou de heer Wilders hier genoegen in scheppen dat de hele boel binnenkort in elkaar dondert? Iets wat vergelijkbaar is met met wat in de Verenigde staten gebeurt op dit moment. Daar heeft de VerTrumping toegeslagen. Krijgen we nu straks hier de VerWildering? Uitvoeren wat alle fatsoensnormen te buiten gaat en afbreken wat juist onze samenleving tot samenleving maakt? In elk geval worden de papieren en daarmee het gevoel van “goodwill” er de laatste tijd niet beter op.
Vanmorgen las ik op “Teletekst” het bericht dat de pensioenen van de Europarlementariërs verhoogd worden, niettegenstaande de grote tekorten en lage “dekkingsgraad” van 37 procent van hun pensioenfonds. Terwijl onze pensioenen zelfs niet bij een dekkingsgraad van 105 procent mogen worden verhoogd. Daar worden weer miljoenen in de fondsen voor de parlementariërs gestopt. Geld van u en mij. Ja en die pensioenen zijn wel even van een ander (zwaarder) kaliber dan waar wij nu of straks op kunnen rekenen.
Wat ik hiermee wil zeggen: Is het verwonderlijk dat meer en meer mensen van dit systeem afhaken en op deze wijze de VerWildering in ons land een kans geven, als parlementariërs zich zaken toe-eigenen over de rug van de Europese burger?
In elk geval werken de genoemde zaken niet mee aan de nu o zo noodzakelijke positieve beeldvorming van de hedendaagse Europese Unie.
Ook de beelden die zo nu en dan via de media tot ons komen van slapende parlementariërs. Nou mogen deze mensen van mij natuurlijk wel slapen, maar als zoiets tijdens een vergadering wordt gedaan vind ik zoiets van op een bedroevende wijze getuige geven van verantwoordelijkheid.

Mensen laat ik jullie dit zeggen: we kunnen nu allemaal de kont wel tegen de krib gooien en een beetje in de rondte gaan stemmen straks in maart, maar het lijkt mij beter om te laten zien dat wij in elk geval de verantwoordelijkheid wel aankunnen. Laten we op verantwoorde wijze onze stem uitbrengen op een wijze dat de nieuwe regering misschien invloed kan laten gelden om de huidige Europese Unie om te vormen tot een meer rechtvaardiger en minder geldversmijtende organisatie. Daar hebben we allemaal meer baat bij dan een zogenaamde Nexit. Alhoewel het misschien de oplossing kan zijn. Het woord is aan u.

maandag 2 januari 2017

Fan fjurwurk en populisten (Frysk) - Van vuurwerk en populisten (Ned.)

Fan fjurwurk en populisten, (Frysk)

In lyts ploechje opsketten jonges en famkes wiene oan it donderjeien mei in leech frisdrankblikje foaroer de nije winkel fan Appie. Ik moast der efkes wêze om de koelkast nei de rûzige feestdagen
Yn in tiid wêr't je noch gjin skeet litte meie sûner miljeufergunning, wurde tûzene tonnen oan fynstof, skeadlike metalen en oare saken dy't jo it leafst net op 'e bôle hawwe, de loft ynsjitten. Unbegryplik. Net te leauwen is ek it feit dat der nei ferkiezings fan dy minsken mei de grutste bek oan it bewâld komme. Minsken dy't gjin aan hawwe fan hoe't we mei elkoar omgean hearre te gean. Rigels fan fatsoen jilde net mear. Sjoch mar om ús hinne:
Trump yn Amearika, Putin yn Ruslân, Frankryk....wurdt ek in populist de baas en ek hjir yn ús Nederlân sil it in pupulist wêze dy't de measte stimmen sammelt.
Mar leit dit lêste ek net in hiel lyts bytsje oan ússels? Binne it net de sosjaaldemokraten dy't mei harren geitewollensokkementaliteit en in ta yn é tiennen trochkringjende januskopbelied van it “sparjen fan de koal en de geit” dy't der foar soarge hat dat de minsken harren net mear fine kinne yn dizze saneamde en alom ferheven ridlekens fan de fêste oarder?
De gefolgen sille we straks sjen. Myn grutte fraach is dan: “Glydzje we straks net ôf nei in wrâldwidige manifestaasje fan in folle grutter fjurwurk? Ien saak is dan wol dúdlik: de klimaatproblemen binne dan oplost en kin der op de waarmste dagen fan sa'n nucleaire winter faaks de Alvestêdetocht wol riden wurde. Wêr't soks dan barre moat? Ik wit net, mar ik tink dan: “Lit dy jonges en famkes mar lekker boartsje mei dat lêste bytsje rommel dat der hjir en dêr noch leit. It kin no noch.
Ik nim noch in oaljekoek.
wer wat oan te foljen. De lêste tekens fan aldjiersnacht yn de foarm fan wat pylkehuodsjes, lege kokerkes en reade papiersnippers leine om harren hinne. Der is nochal wat fersjitten ôfrûne wykein. Grutte reekwolkens boppe doarp en stêd. Hûnen en katten steane yn dikke rigen foar de doar fan de hûne- en katteflústerders om harren skeinde psyche wer wat by te skaven ta wurkbere proporsjes. De gefolgen foar de minske lit noch efkes op him wachtsje. Kanker en COPD en oare grauwelige ôfwykings hawwe meastentiids in lange ynkubaasjetiid. Mar hawar, we sille it sjen. It giet der dochs wol wat frjemd omwei yn 'e wrâld. Die is feroare. Bot feroare. Yn wêzen ek wer net want it minskdom hat him al folle langer dwaande hâlden mei de fraach: “Hoe kinne we sa folle as mooglik der foar soargje dat it meast fersmoargjende, geweldiedige en psychoatyske bist sa fluch mooglik fan dizze ierdkloat ferdwynt”.


Van vuurwerk en populisten, (Ned.)

Een klein groepje opgeschoten jongens en meiden waren aan het donderjagen met een leeg frisdrankblikje tegenover de nieuwe winkel van Appie. Ik moest daar even zijn om de koelkast na de roerige feestdagen weer wat aan te vullen. De laatste tekens van oudejaarsnacht in de vorm van pijlhoedjes, lege kokertjes en rode papiersnippers lagen om hen heen. Er is nogal wat de lucht in gegaan het afgelopen weekeind. Grote rookwolken boven dorpen en steden. Honden en katten staan in dikke rijen voor de deur van de honden- en kattenfluisteraars om hun geschonden psyche weer wat bij te schaven tot werkbare proporties. De gevolgen voor het mensdom laat nog even op zich wachten. Kanker, COPD en andere gruwelijke afwijkingen hebben meestal een lange incubatietijd.
Maar enfin, we zullen zien. Het gaat er nu toch allemaal wat vreemd toe in de wereld. Die is veranderd. Erg veranderd. In wezen ook weer niet want het mensdom houdt zich al veel langer bezig met de vraag: “Hoe kunnen wij zoveel mogelijk ervoor zorgen dat het meest vervuilende, gewelddadige en psychopatische beest zo snel mogelijk van deze aardkloot verdwijnt”.
In een tijdperk waarin je nog geen scheet mag laten zonder milieuvergunning, worden duizenden tonnen fijnstof, schadelijke metalen en andere zaken die men het liefst niet op z'n boterham terugziet, de lucht in geschoten. Onbegrijpelijk. Ongelooflijk is ook het feit dat er na verkiezingen van die mensen met de grootste bek aan het bewind komen. Mensen die geen idee hebben hoe we met elkaar om horen te gaan. Regels en fatsoen gelden niet meer. We hoeven alleen maar om ons heen te kijken:
Trump in Amerika, Putin in Rusland, Frankrijk......wordt ook een populist de baas en ook hier in ons eigen Nederland zal het een populist zijn die de meeste stemmen vergaart.
Maar ligt dit niet allemaal een beetje aan onszelf? Zijn het niet de sociaaldemocraten die met hun geitenwollensokkenmentaliteit en een tot in de tenen doordringend januskopbeleid van het “sparen van de kool en de geit” welke ervoor hebben gezorgd dat de mensen zich niet meer kunnen vinden in deze zogenaamde en alom verheven redelijkheid en politieke correctheid van de gevestigde orde?
De gevolgen zullen we straks zien. Mijn grote vraag is dan: Glijden we straks niet af naar een wereldwijde manifestatie van een veel groter vuurwerk? Eén zaak is wel duidelijk: de klimaatproblemen zijn dan opgelost en kan er op de warmste dagen van de nucleaire winter misschien de Elfstedentocht wel worden gereden. Waar zoiets dan moet gebeuren? Ik weet het niet , maar denk dan: “Laat die jongens en meiden maar lekker rotzooien met dat laatste beetje rommel dat hier en daar nog zichtbaar is”. Het kan nu nog.
Welaan, ik neem nog een oliebol.